Uthyrningspolicy

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill skall uthyrningen göras på ett sådant sätt att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därtill ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Hyresavtal kan tecknas tidigast den dag man fyllt 18 år. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter och att man aktiverar sig i kön minst en gång var tolfte månad.

Därutöver erbjuder vi förtur när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. De förtursgrunder som tillämpas är, dels näringslivsförtur, dels förtur pga medecinska skäl. Förtursgrunderna prövas med stor restriktivitet och beslut om förtur tas av VD eller marknadschef.  Näringslivsförtur innebär att den som får ett fast arbete eller vikariat e.dyl. om minst 6 månader, kan får förtur om han skäligen inte kan pendla till sin nuvarande bostad. Sjukdomsförtur kräver läkarintyg och kan ges till personer bosatta i Alvesta kommun.

Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av ledningen men delges styrelsen för kännedom.

Antagen av AllboHus styrelse 2017-06-01