Uthyrningsregler

Bolagets uthyrningsregler syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagets övergripande principer för uthyrning av bostäder i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav.

Grundläggande förutsättningar

 • Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.
 • Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.
 • Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnation.
 • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård.
 • Den som söker en lägenhet måste uppfylla AllboHus grundläggande kriterier.

För att söka bostad hos AllboHus behöver den sökande skapa ett konto på www.allbohus.se. Sökande måste ha fyllt 18 år för att få anmäla intresse för bostad hos oss. Registrering och insamlande av köpoäng kan ske från den dag den sökande fyller 17 år. Köplatsen är personlig och det går endast att söka lägenhet för eget bruk.

Köpoäng
Den som står i AllboHus bostadskö får en poäng per dag den står i bostadskö. För att vara kvar i bostadskön måste den sökande logga in på ”mina sidor” minst en gång var tolfte månad, annars förloras köpoängen.

Max antal boende per lägenhet
1 rum och kök                                                   maximalt 3 personer
2 rum och kök                                                   maximalt 4 personer
3 rum och kök                                                   maximalt 6 personer
4 rum och kök                                                   maximalt 8 personer
5 rum och kök                                                   maximalt 10 personer

Visning av lägenhet
När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut är det de fem sökande som har högst poäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten. De fem sökande har nu en vecka på sig att titta på lägenheten och ta beslutet om huruvida den/de vill hyra lägenheten eller inte. De sökande tackar ja eller nej genom att logga in på www.allbohus.se. Om inget svar inkommer antas det vara ett nej. Om flera sökande har tackat ja är det den sökande med flest köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten

Tacka nej
Om den sökande inom en 180-dagarsperiod tackar nej till 3 lägenhetserbjudanden blir hen spärrad från att söka lägenhet under 4 veckor.

Kriterier för att få hyra lägenhet
Kreditupplysning

 • Inga aktuella hyresskulder eller betalningsanmärkningar ska finnas.
 • Om intressenten har skulder kan Borgensman användas. Borgensmannen måste ha en taxerad årsinkomst om minst 300 000 kr och inga betalningsanmärkningar eller skulder.  
 • Borgensman eller hyresgäst godkänns inte om sökandes skulder är till AllboHus eller om den sökande har en historik med misskötsel av tidigare hyresförhållande hos AllboHus. 

Ekonomi

 • Intressenten ska ha 5 000 kr kvar efter betald hyra.

Inkomst

 • Intressenten ska kunna uppvisa att hen har inkomst i minst sex månader efter att hyresavtalet började gälla. Detta kan göras via intyg från arbetsgivare, försäkringskassa eller motsvarande.
 • Etableringsstöd och försörjningsstöd godkänns om intressenten varit folkbokförd minst tolv månader i Alvesta kommun.
 • Pension, a-kassa, sjukersättning, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning och barnbidrag godkänns som inkomst.
 • Om kapital anges som inkomst ska kapitalet uppgå till en summa som motsvarar tre årshyror.

Vid avtalstecknande förbrukas poängen och den sökande måste själv återaktivera sig i bostadskön för att börja samla köpoäng igen.

Den som har ett gällande hyreskontrakt och vill byta lägenhet inom AllboHus bestånd måste ha haft ett giltigt kontrakt i minst tolv månader för att få söka annan lägenhet. 

Prioritet
Den som har starka medicinska skäl kan bli prioriterad i sitt lägenhetssökande via remisser från sjukvård. Dessa ärenden behandlas och avgörs på marknadsavdelningen. Det kan till exempel handla om personer som är utsatta för hot, tidigare missbruk eller relationsproblem. Det kan också handla om personer som på grund av medicinska skäl behöver ett boende i ett specifikt läge eller med hög tillgänglighet och tillgång till hiss.

Innan prioritet beviljas måste det bevisas att den sökande inte har någon möjlighet att lösa situationen på egen hand. Ärenden avgörs löpande och hela systemet bygger på att de sökande i mesta möjligaste mån ska lösa sin situation själva. Ytterligare ett krav för att få prioritet till en bostad är att den sökande bedöms kunna sköta ett hyreskontrakt och klara av att bo i ett flerbostadshus med grannar.

Inflyttning från annan kommun
Den som har fått jobb i Alvesta kommun och väljer att bosätta dig i kommunen blir prioriterad i sitt lägenhetssökande. Kopia på anställningsavtal eller annat underlag som styrker anställningen ska lämnas till AllboHus.

Överlåtelse av hyresrätt
Enligt § 33 i hyreslagen kan en hyresgästs make/maka ha rätt att överta hyresrätten vid bodelning eller arvskifte. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.

En hyresgäst som inte tänker bo i sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbott med honom/henne enligt § 34 i hyreslagen. Med varaktighet menas att sammanboendet pågått under en längre tid (praxis är tre år). Om något oförutsett inträffar innan tre år har gått kan en individuell prövning göras. Den nya hyresgästen måste vara godtagbar som hyresgäst.

En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. Det är hyresgästens uppgift att styrka samboendet. Personbevis och inkomstuppgift ska bifogas ansökan. Eventuellt kan hyresgästen komma att behöva komplettera ansökan.

Andrahandsuthyrning
Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Hyresgästen måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om befintlig hyresgäst lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den.

Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov.

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Direktbyte
När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att hyresgästen byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid de har. Ett direktbyte måste alltid godkännas av AllboHus och nya hyreskontrakt undertecknas. Processen är enkel så länge båda parter har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster. Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan AllboHus neka det. Båda parter måste vara godkända enligt AllboHus uthyrningskriterier och besiktning ska göras i samband med bytet. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42. Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte. Det är enbart bostaden som omfattas.

Policyn antagen av AllboHus styrelse 2019-05-28