Uthyrningsregler

När en lägenhet sägs upp kommer vi att annonsera ut den som ledig på vår hemsida. Alla som är intresserade av denna lägenhet anmäler intresseanmälan på vår sida. Efter intresseperiodens slut kommer de fem som har högst köpoäng bland intresseanmälningarna samt uppfyller våra grundkrav, att få erbjudande om visning. Dessa fem får ett erbjudande via e-post eller via brev om att gå och titta på lägenheten. De har sex dygn på sig att svara på erbjudandet. Om ingen av dessa fem väljer att tacka ja till lägenheten skickas nya erbjudanden ut till ytterligare fem personer i kön osv.

När någon eller några har svarat ja kommer vi att göra sedvanlig prövning, (sökandens betalningsförmåga mm), i kötidsordning innan det blir kontraktsskrivning.

Anmälan till bostadskön får göras det år sökanden fyller 17 år. Detta gäller oavsett vilken månad på året sökanden fyller år, sökande måste dock vara minst 18 år för att skriva kontrakt.

Sökanden ansvarar för att samtliga uppgifter som lämnats är sanningsenliga och hålls aktuella. Sökanden är skyldig att hålla AllboHus Fastighets AB uppdaterat om kontaktuppgifter (både postadress och e-postadress) samt att alla uppgifter om sökande är aktuella.

Allbohus grundkrav för att få hyra en lägenhet

För att ha möjlighet att få hyra en lägenhet hos Allbohus måste den sökande uppfylla Allbohus grundkrav:

• Sökande är myndig.

• Sökande uppfyller Allbohus krav för Ekonomi.

 • Sökande har inte misskött sin relation med Allbohus under de senaste två åren.

• Sökande kan enbart ha ett lägenhetsavtal hos Allbohus.

• Då sökande hyr en lägenhet hos Allbohus skall denna vara sökandes huvudsakliga bostad. Komplementsbostad förutsätter inte pendlingsbart avstånd (restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag) eller andra omständigheter som motiverar behov av bostaden.

Om sökande inte uppfyller Allbohus grundkrav kan sökande inte få ett hyresavtal hos Allbohus.

Kravprofil

När du anmäler dig som bostadssökande i vårt system fyller du i en kravprofil om hur du vill att ditt boende skall vara. Du anger område, månadskostnad, storlek, mm. När vi annonserar ut en lägenhet på vår hemsida som motsvarar din kravprofil får du automatiskt ett e-postmeddelande från oss. Du väljer då om du skall anmäla dig som intresserad. Har du brev som kontaktsätt får du inga förslag utan får bevaka själv. Vi rekommenderar därför att du fyller i en kravprofil och en e-post adress. Har du ingen egen e-post så kan du anmäla en anhörigs eller bekants e-post.

Aktiv som sökande

Alla lägenheter som blir lediga syns på vår hemsida. Som bostadssökande får du själv aktivt välja om du är intresserad och svara till oss innan du är med och tävlar om lägenheten. När det annonseras en lägenhet som passar din kravprofil får du automatiskt ett e-postmeddelande, om du har angett en e-postadress. Då behöver du alltså inte gå in på vår hemsida varje vecka för att kolla om det finns någon lägenhet som passar din kravprofil.

En anmälan måste aktualiseras en (1) gång per år genom att sökanden loggar in på hemsidan minst var tolfte (12) månad. Sökanden kommer att erhålla ett mail när det är dags att aktualisera anmälan. Om inloggning inte sker inom den angivna tiden kommer sökanden att avföras från bostadskön.

Avaktivering ur bostadskön

En sökande avaktiveras:

 

·         på sökandens egen begäran/egen borttagande ur kö

·         om sökanden, och eventuellt medsökande, skriver kontrakt på lägenhet

·         om sökanden inte aktualiserar anmälan minst var tolfte (12) månad

 

Återaktivering till bostadskön

Om en sökande har avaktiveras kan inte anmälan återupptas med bibehållna köpoäng. Vid ny aktivering till bostadskön påbörjas en ny kötid, dvs. nya köpoäng, räknad från den dag då den nya aktiveringen inkommer.

Medsökande

Varje sökande måste göra en egen anmälan till bostadskön.

Medsökande är den eller de som sökanden anger ska bo tillsammans med sökanden i bostaden. Uppgiften om medsökande är således endast en upplysning till värden om att flera personer kan komma att stå på hyreskontraktet.

Sökanden kan via hemsidan lägga till eller ta bort medsökande när som helst.

Medsökande kan aldrig överta sökandes kötid. Detta gäller med undantag för medsökande som varit gift eller i partnerskap eller sambo enligt lagen om sambors gemensamma hem (1987:232) med en sökande som avlider. Medsökande kan inte överta köpoäng för längre tid än han/hon varit medsökande till sökanden i bostadskön.

En person kan bara vara medsökande med en (1) annan sökande, inte flera. Normalt skrivs bara huvudsökande på avtalet.

Köpoäng

Kötiden räknas i antal erhållna köpoäng. Varje sökande erhåller en (1) köpoäng per dag som sökanden varit anmäld i bostadskön. Köpoängen är personliga och kan därmed inte slås samman med någon annan sökandes köpoäng. Detta gäller även för make/maka/sambo. Köpoängen kan inte heller överlåtas till någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges under Medsökande.

När sökanden skriver kontrakt på lägenhet avaktiveras sökanden ur bostadskön, köpoängen är då förbrukade. Kunden måste själv återaktivera sig i kön om kunden önskar samla nya köpoäng.

När lediga lägenheter annonseras på vår hemsida står det vilken köpoäng som krävs för att komma på plats nummer 5 i kön för en specifik lägenhet. Denna poäng kan förändras under den tid som lägenheten utannonseras. Kötiden är första urvalskriteriet vid fördelning av bostäder. Grunden är, den som har längst kötid (flest poäng) erbjuds bostad först. Eventuell avvikelse från detta beslutas av marknadschef eller VD.

Bostadskön är kostnadsfri.

Tilldelning

Den person med flest köpoäng och som uppfyller våra krav tilldelas lägenheten. Har du blivet erbjuden kontraktsskrivning måste du inom 2 arbetsdagar kunna styrka att du har en inkomst som uppfyller våra krav. Kan du inte styrka detta vid överenskommen tid erbjuds lägenheten till nästa person i turordningen.

Hyresavtal

Från det att Allbohus har kontaktat dig via telefon eller mejl om att du tilldelats lägenheten, har du 4 arbetsdagar på dig att skriva under hyresavtalet. Det är ditt ansvar att vara tillgänglig när du tackat ja till en lägenhet. Undantag gäller endast om du i förväg meddelat Allbohus uthyrare att det inte är möjligt på grund av speciella omständigheter. Allbohus har rätt att annullera avtalet och erbjuda lägenheten till nästa i kön om du inte skrivit under hyresavtal inom överenskommen tid. Skulle du som tackat ja ångra dig och du inte har undertecknat avtalet så annulleras det. Har vi skrivit ut avtalet har dina köpoäng nollställts och du har inte möjlighet att få tillbaka köpoängen. Du måste åter aktivera dig i bostadskön på Mina sidor och börja samla poäng igen. Har du skrivit på avtalet och ångrar dig gäller ordinarie uppsägningsregler

Spärr mot intresseanmälan

En sökandes anmälan spärras när:

·         Sökanden samtidigt har fyra (4) aktuella intresseanmälningar hos AllboHus Fastighets AB

Spärren gäller intresseanmälningar som inte avser nyproducerade lägenheter. Spärren tas bort när sökanden avanmäler intresse för någon lägenhet eller om någon av de aktuella intresseanmälningarna inte leder till något erbjudande om visning.

·         Sökanden inte besvarat erbjudande av lägenhet vid tre tillfällen

Sökanden är skyldig att svara ja eller nej till erbjudande av lägenhet. Om sökanden underlåter att vid tre (3) tillfällen de senaste tolv (12) mådnaderna besvara erbjudande om lägenhet, spärras anmälan under en tid om sex (6) månader från det att sökanden för tredje (3) gången underlåtit att besvara ett erbjudande om lägenhet.

·         Något i anmälan är felaktigt t.ex. ofullständiga uppgifter

Spärren tas bort när orsaken till felaktigheten är utredd eller de ofullständiga uppgifterna är kompletterade.

·         Sökanden tackat nej till erbjudande om visning av lägenhet, eller inte svarat på sådant erbjudande

Om sökande fem (5) gånger under en sexmånadersperiod, tackar nej till erbjudande om lägenhet efter visning, spärras anmälan under en tid om sex (6) månader från det att sökanden för femte (5) gången underlåtit att svara ja om lägenhet.

·         Sökanden har en oreglerad hyresskuld

Spärren tas bort när sökanden visat att hyresskulden är reglerad eller att uppgiften om hyresskulden är felaktig.

·         Sökanden bryter mot kö- och förmedlingsreglerna

Om sökanden bryter mot kö- och förmedlingsreglerna genom att t.ex. lämna oriktiga uppgifter för att erhålla lägenhet spärras anmälan under en tid om sex månader från det att det framkommit att sökanden brutit mot reglerna. Eventuell pågående förmedling av lägenhet avbryts då.

Under spärrtiden stoppas samlandet av köpoäng.

Överlåtelse

Godkända anledningar till överlåtelse av hyresavtal är:

·         Separation - en part på avtalet

Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst två år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad kötid nollställs för den som tar över hyresavtalet. Övertagande part ska uppfylla Allbohus krav.

·         Separation - två parter på avtalet

Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Kvarvarande part ska uppflytta Allbohus krav.

·         Dödsfall

Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta det om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att AllboHus krav uppfylls.

·         Överlåtelse till närstående

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt samman bott med och som är och varit folkbokförd på samma adress. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet. En vän klassas aldrig som närstående.

Lägenhetsbyte

Regler för direktbyte 

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt enbart i syfte att skaffa en annan bostad.
 
 
Rätten att byta lägenheten gäller för alla som har ett förstahandskontrakt och det spelar ingen roll om det du byter till är en hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Om det är en bostadsrätt eller villa skall köpehandlingarna bifogas detta kontrakt.  

Ett direktbyte måste alltid godkännas av AllboHus och nya hyreskontrakt skall undertecknas. Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte. 

Har du hittat ett direktbyte?  

Gör så här:  

Fyll i vår blankett ansökan för direktbyte. Den måste vara undertecknad av båda parter och inkomma till hyresavdelningen minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum. Godkännande av direktbyte görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst, det vill säga att vi kontrollerar att det inte finns några störningar eller skulder hos någon av parterna. Den som byter till ett dyrare boende eller blir ny hyresgäst hos AllboHus ska komplettera med inkomstuppgifter enligt våra grundkrav. 

Vid godkänt direktbyte händer det här: 

När direktbytet godkänts ska din lägenhet besiktigas. Byter du med någon som också hyr av AllboHus, så ska även den lägenheten besiktigas.  

Eventuella skador ska betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.  

Bestäm vilket datum ni ska skriva på era nya kontrakt och skriva över nycklarna 

I samband med att nya kontrakt skrivs nollställs dina poäng i kön.

 Annonsering på Bytestorget:

Logga in på Mina sidor. Längst ner, under delen ”Mina avtal” hittar du knappen Bytestorget

Klicka på Bytestorget för att skapa din annons. Förutom den information som vi har beskrivit din lägenhet med kan du beskriva lägenheten och ange dina önskemål för ett eventuellt byte.

När du sparar annonsen publiceras den direkt på Bytestorget. Du kan alltid gå tillbaka till annonsen för att avbryta den.

Din annons på Bytestorget är publicerad i 30 dagar. Du ser vilka som anmält intresse att byta lägenhet med dig på samma plats som du skapade annonsen.

Förtur

Förtur ges endast:

·         till person som på grund av sjukdom/ handikapp är i mycket stort behov bostad/ bostad med speciella förutsättningar. För att kunna komma i fråga för förtur enligt denna punkt kvävs läkarintyg, intyg från socialförvaltningen eller motsvarande. Förtur tillämpas mycket restriktivt och ett intyg är i sig ingen garanti för att förtur medges utan en prövning sker av varje enskilt fall. Sökande ska vara folkbokförd och boende inom Alvesta kommun.

·         till person som fått arbete eller tar över en rörelse på orten. Förtur skall i första hand ges till personer som inte kan pendla från sin nuvarande bostad eller har andra väsentliga skäl till varför de måste bo på orten för att kunna klara sitt arbete/sin rörelse. En förutsättning för att förtur skall kunna komma ifråga är att personen kan visa anställningsintyg eller intyg på att han startat en rörelse på orten. Ett intyg är ingen garanti för förtur, utan prövning sker i varje enskilt fall.

Ansökan om förtur ska göras skriftligt och sökande ska först ha registrerat sig i AllboHus Fastighets AB bostadskö.

Ekonomi

En förutsättning för att få teckna kontrakt för en bostad är att den sökande har ekonomiska förutsättningar att långsiktigt klara betalningen av hyran.

Sökande ska skriftligen inkomma med intyg om nettoinkomst som är minst hyran + existensminimum/månad. Nettoinkomsten ska sträcka sig minst 6 månader efter avtalsdatum.

Existensminimum räknar vi som 3800 kr/mån för en person.

Inkomst innebär att man har fast arbete, pension eller motsvarande, ett vikariat som varar minst 6 månader framåt i tiden, beslut om försörjningsstöd, A-kassa, studiemedel eller etableringsersättning. Barnbidrag räknas inte som inkomst. Timanställning av lång varaktighet kan efter prövning i det enskilda fallet prövas likvärdigt. 

När det gäller arbetsinkomst skall den styrkas med anställningsbevis. När det gäller ersättning skall denna styrkas med beslut från beslutande myndighet. Intyg från beslutande myndighet kan prövas likvärdigt. Inkomst från egen rörelse styrks med bestyrkt, (av revisor eller motsvarande), kopia av räkenskapsutdrag.

Det är den sökande som skall visa att hen har den inkomst hen önskar åberopa.

Personer med försörjningsstöd eller etableringsersättning får inte hyra lägenhet med högre hyra/månad än: 4026 kr/ månad för 1 rok, 5166 kr/ månad för 2 rok, 6132 kr/ månad för 3 rok, 7501 kr/ månad för 4 rok samt 8854 kr/ månad för 5 rok. 2018 års hyror. Vidare skall vid uthyrningen beaktas att den uthyrda lägenheten är av rimlig storlek i relation till antalet personer i familjen och i relation till barnens ålder (detaljerade regler framgår nedan).

Förmögenhet beaktas genom de ränteinkomster en förmögenhet kan generera. Skulle en presumtiv hyresgäst ha för låga inkomster enligt de regler som anges ovan, kan hen ändå få hyra en lägenhet om hen har en styrkt förmögenhet som skulle täcka 3 års hyresbetalningar.

En person som har obetalda skulder till AllboHus Fastighets AB får inte teckna avtal om bostad. Man ska ha god betalningshisto­rik (att man har skött sina betalningar till Allbohus samt andra före­tag och inte har någon oreglerad skuld eller betalningsanmärkning från de senaste 6 månaderna)

Om du som bostadssökande har skulder och/eller betalningsanmärkningar äldre än 6 månader sker en individuell prövning. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, storlek på skulden samt om skulden är betald. . Person som har skuld till annat bostadsbolag eller andra större obetalda skulder skall endast i undantagsfall erbjudas bostad hos AllboHus Fastighets AB

Vandel

En annan förutsättning för att en person skall få teckna avtal om bostad är att den sökande har en god vandel, t.ex. att hen inte bedöms bli störande i bostadsområdet/bostaden. Om uppgifter framkommer, att någon har mindre bra vandel skall den sökande få möjlighet att yttra sig över AllboHus Fastighets AB:s uppgifter om detta innan beslut om uthyrning fattas.

Allmänt

Max tre personer får bo i en etta, max fyra personer i en tvåa, max sex personer i en trea, max åtta personer i en fyra och max tio personer i en femma. Undantag kan göras om det handlar om mycket stora lägenheter och för familjer med många barn. Prövning görs i varje enskilt fall.

Sökande som missbrukar systemet eller lämnar oriktiga uppgifter kan bli spärrad från systemet och att fortsätta söka lägenhet